اولین پکیج  دستگاه لیزر شو در ایران 

را در سال 1380 ساختم 

 

 

 در برنامه به خانه برمی گردیم شبکه 5  توسط یکی از اساتید سازمان انرژی هسته ی به نمایش در آمد

این طرح در مدت 30 روز کاری عملیاتی شد و به اتمام رسید

 

 

 Alimarvi_inventor@